รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องฝึก