(15-1-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง”  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ และการดูแลแผลเรื้อรัง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านแผลระดับนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 120 คน จากโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

ด้านนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า  แผลกดทับ (pressure sore, pressure ulcer) เกิดจากการทำลายผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเนื่องจากแรงกดทับเป็นปัญหาที่สำคัญของผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และการทำกิจกรรมลดลง จากภาวะโรค และแผนการรักษาของแพทย์ แผลกดทับมีผลกระทบต่อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น เพิ่มค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น การป้องกันการเกิด และการดูแลแผลกดทับจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ พยาบาลต้องให้การพยาบาลครอบคลุมในหลายๆด้านได้แก่ ด้านการพยาบาล ด้านอุปกรณ์ ลดแรงกด และด้านอุปกรณ์วิธีการทำแผล ซึ่งปัจจุบันมีแนวปฏิบัติทางการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ มีนวัตกรรม และวิธีการทำแผลแบบใหม่ (Modern wound care) ที่เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น