(21-1-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมบริจาคในโครงการ” ของรักของหวง สร้างมูลค่า ” ของคณะอนุกรรมการจิตอาสาเอื้ออาทร พชอ.เมืองมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยระยะท้าย จำนวน 20 เครื่องๆละ 20,000 บาท (มอบให้รพ.สต/ศสม.)และช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากจนและด้อยโอกาสในเขตอำเภอเมือง มหาสารคาม โดยจัดกิจกรรม ขอรับบริจาค เงิน หรือ สิ่งของเพื่อนำไปจำหน่ายในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ประจำปี 2563 ที่หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง มหาสารคาม