ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง