(1-2-2563)  นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมออกร้านมัจฉากาชาด ให้บริการประชาชนเสี่ยงโชคจับรางวัล ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2563 ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมร่วมกับ จังหวัด 2 กิจกรรม ได้แก่ การจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณ และการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โดยทั้ง 2 กิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด เช่น การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก