ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องวีดิทัศน์