ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
 
เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  จากทฤษฏี สู่ การปฏิบัติ
 
วิทยากร โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม