รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ราคากลาง ปรับปรังหน่วยจ่ายกลาง