รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า