รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ประกาศเผยแพร่แผน รถบรรทุก