ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ