ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ