ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย