( 17-4-2563) นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาค จาก คุณสารภี ดาราวรรณ จำนวน  100,000 บาท  พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ ศุภปัญญาวุฒิ มอบเงิน 20,000 บาท เพื่อสมทุนจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

นอกจากนี้คุณสารภี ดาราวรรณและคุณรัชฎา ดาราวรรณ ยังมอบชุด PPE จำนวน 62 ชุด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ซึ่งคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ