(18-5-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบน้ำดื่มพระพุทธมนต์  จำนวน 165 แพ็ค  โดยวัดป่าศรีสว่างพัฒนา ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งมีอาจารย์ ดร.อาภรณ์   โพธิ์ภา  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   พร้อมด้วยคณาจารย์  ร่วมเป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม