สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 เยี่ยมชมการบริการสุขภาพประชาชนรูปแบบ  “การแพทย์วิถีใหม่” หรือ New Normal of medical Service  เพื่อลดแออัด ป้องกันการระบาดโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(01-06-63) นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่มีการจัดบริการ “การแพทย์วิถีใหม่” หรือ New Normal of medical Service โดยมีเป้าหมายใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ความปลอดภัย ซึ่งแยกเป็น 3 ส่วน คือ การปรับโครงสร้างใหม่ ปรับระบบการทำงานใหม่ และคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร 2.การลดความแออัด โดยจัดกลุ่มประเภทผู้ป่วยให้ชัดเจน จัดบริการให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจะทำให้ 3.ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงและยกระดับคุณภาพของบริการทางการแพทย์

 

จากนั้น นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจราชการ ได้เดินทางไปเยี่ยมห้องแยกโรคความดันลบ Airborne  Infection  Isolation  Room และห้องปฏิบัติทางการแพทย์ ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเชื้อโรคติดต่อโรคระบบทางเดินหายใจต่าง ๆ เพื่อบริการประชาชนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง