ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียน-พยาบาลวิชาชีพ