ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (รพ.มหาสารคาม)

*** ขอแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เตรียมเอกสารตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ เพื่อเตรียมเอกสาร จัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา

หลักฐานการบรรจุเป็นข้าราชการ