ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล