ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ