ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ 8 รายการ