ขอเชิญ ICWN ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

การสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2563

ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

รายละเอียด…สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

โทร. 9227

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  ทำแบบทดสอบความรู้ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (QR code)
09.00-09.30 น. ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยนางคะนึงนิจ ศรีษะโคตร หัวหน้าพยาบาล
09.30-09.45 น. วาระแจ้งเพื่อทราบ โดย นางบุษฐกาญจน์ สาระรัตน์ธนโชติ
09.45-10.15 น. ชี้แจงเอกสารในการสำรวจความชุกของการติดเชื้อ โดย นางพรหมจรรย์ ปาปะขี
10.15-12.00 น. บรรยายวิชาการ  เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล และเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยนางพิมลพรรณ อันทะหวา
12.00-13.00 น. ———-  พักรับประทานอาหารกลางวัน ——–
13.00-14.30 น. บรรยายวิชาการ  เรื่องการสำรวจความชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล  โดย นางนุชจรี พันธุ์โยศรี
14.30-15.00น. จัดทีมเพื่อลงสำรวจในแต่ละหอผู้ป่วย 30 แห่ง โดยนางสาวนิศมา  แสนศรี
15.00-16.30 น. ICWN แต่ละหอผู้ป่วยลงเตรียมข้อมูลที่หน่วยงานตนเอง
หมายเหตุ ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการประชุมและรับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. เตรียมเอกสารและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยแต่ละหอผู้ป่วย
10.00-12.00 น. แต่ละทีมลงสำรวจความชุกของการติดเชื้อในหอผู้ป่วย จำนวน 30 แห่งตามที่ได้รับมอบหมาย
12.00-13.00 น. ———-  พักรับประทานอาหารกลางวัน ——–
13.00-15.00 น. สำรวจอัตราการติดเชื้อในหอผู้ป่วย  (ต่อ)
15.00-16.30 น. สรุปวิเคราะห์ และนำเสนอผลการสำรวจหอผู้ป่วยทุกหอตามแบบฟอร์ม
 ———– ปิดการประชุม ——————
หมายเหตุ ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรับประทานอาหารกลางวันในห้องประชุม