ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รถยนต์ตรวจการณ์