ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ