ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์