(23-07-63) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาสารคาม  นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการบริหารร่วมต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)

ทั้งนี้นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม และคณะตรวจเยี่ยม ได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ด้านการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนใจพื้นที่ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน องค์กรและเครือข่าย ที่ช่วยกันขจัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง พร้อมมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขให้สำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี