ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่นิเทศงาน และประชุมติดตามผลดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2/2563 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมต้อนรับแพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ในโอกาสเดินทางมานิเทศงาน และประชุมติดตามผลดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานประเด็นตรวจราชการ จำนวน 4 ประเด็น ประกอบไปด้วย 1. โครงการพระราชดำริ 2. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 3. สุขภาพกลุ่มวัย 4. ลดแออัด ลดรอคอย และการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยดีเสมอมา