(30-7-2563)  นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7   พร้อมด้วยนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะบุคลากร  ร่วมต้อนรับนายแพทย์สนธยา พรึงลำภู  ที่ปรึกษาทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม  และคณะตรวจประเมินสถานพยาบาลในดวงใจ  ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับการประเมินเป็นโรงพยาบาลในดวงใน ประจำปี 2563 โดยคณะผู้ตรวจประเมินได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมหน่วยงานบริการต่างๆ หอผู้ป่วยใน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษา พร้อมสอบถามความพึงพอใจจากผู้ประกันตนที่มาใช้บริการ โรงพยาบาลมหาสารคาม