ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัด