ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะรถยนต์ตรวจการณ์