โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่2 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกฯ covid-19