ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม