ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตาม 6 พารามิเตอร์ 4 เตียง