สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบลมหาสารคาม

(9-9-2563)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์หญิงเบญจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์   ผู้อำนวยการสำนักงานริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และคณะ ในโอกาสการตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบลมหาสารคาม  ซึ่งการตรวจเยี่ยมนิเทศบูรณาการศูนย์แพทยศาสตรฯ ในครั้งนี้มี การตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  การตรวจเยี่ยมการตำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้านงานบริหาร งานยุทธศาสตร์ งานพัฒนาอาจารย์ และงานพัฒนากิจการนักศึกษาแพทย์ จากนั้นได้สรุปผลการตรวจยี่ยมฯ พร้อมให้ข้อสนอแนะการตำเนินงาน และแนวทางการแก้ไขต่อไป