(11-9-2563)  นางทัศนีพร ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบงาน ร่วมเดินทางการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีนายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงาน ให้การต้อนรับ  ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามได้รับงบประมาณในการจัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.) : Foreign Customer Service Center (FCSC)   เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่เข้ามารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล รองรับการย้ายถิ่นอย่างเสรีของชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดตั้ง ศคอส. ครบทุกจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้ง ศบต. แล้วทั้งสิ้น 133 แห่ง