ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้เวชภัณฑ์มิ ใช่ยา 3 รายการ