ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน skill lab