ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.มหาสารคาม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามจัดกิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน ซึ่งอยู่ในวัยแรงงานที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด และได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการตรวจสุขภาพประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ถือเป็นการมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าการรักษา และในปีนี้ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จึงเป็นแนวทางในการป้องกันการเจ็บป่วยในระยะยาวอีกด้วย

ด้าน นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า กิจกรรม Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มุ่งดูแลสุขภาพผู้ประกันตน ในกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสียง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษาได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง  ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญา ในโครงการประกันสังคม