ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศยกเลิก วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป