ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาห้อง skill lab