ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 6 รายการ