ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศ จังหวัด เผยแพร่แผน Plaster ปี 2563