ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ