ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร