ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2)