ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ