ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้รายงาน สขร.เดือนพฤศจิกายน 63