ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ