ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนเช่าระบบแม่ข่าย