ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 โครงการ